Round 1 Playoff - Varsity vs La Sierra - Telecorder